Nota legal i Privacitat

I. Informació general

El present Avís Legal ha estat elaborat amb respecte i compliment de les disposicions recollides en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

El present Avís Legal regula l’ús i utilització del Web, al qual s’accedeix a través de l’adreça d’Internet www.naturaveterinaris.com, que PAULA MIRA BUTJOSA (d’ara endavant, CLÍNICA VETERINÀRIA NATURA), amb domicili social a C/ Salvador Espriu nº 36, local 2 – Caldes de Montbui i NIF 33904141W, posa a disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització de la Web comporta l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal, havent de llegir l’Usuari atentament el present Avís Legal.

L’accés a la Web és lliure i gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

II. Utilització de la web

L’Usuari ha de fer un ús correcte de la Web de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal, havent de respondre dels danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Així mateix, la informació que faciliti l’Usuari a través dels formularis de la web haurà de ser veraç, completa i actualitzada; i de conformitat a les condicions exposades en aquesta normativa. Així doncs, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i s’obliga a mantenir la informació facilitada a CLÍNICA VETERINÀRIA NATURA perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l’Usuari, sent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a CLÍNICA VETERINÀRIA NATURA oa tercers per la informació que faciliti.

III. Protecció de dades personals

Donant compliment a la LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades de caràcter personal que es sol·liciten en els nostres formularis s’inclouran en un fitxer de dades personals el responsable del qual és CLÍNICA VETERINÀRIA NATURA, amb NIF núm 33904141W. Així mateix, en omplir qualsevol dels formularis amb les dades personals que se sol·liciten i acceptar el seu enviament, s’autoritza expressament a CLÍNICA VETERINÀRIA NATURA a tractar o incorporar en el fitxer de la seva responsabilitat les dades personals facilitades, incloent aquelles dades de salut o creences facilitats en el referit formulari, així com totes les dades que es generin en relació amb els diferents serveis oferts en aquesta web.

Cal omplir els camps obligatoris de cada formulari, per la qual cosa l’usuari haurà de subministrar dades veritables, exactes, completes i actualitzades. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni a CLÍNICA VETERINÀRIA NATURA, així mateix oa qualsevol tercer per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades o amb dades de tercers.

IV. Finalitat del tractament

Les dades facilitades mai no seran utilitzades amb una finalitat diferent d’aquell per al qual han estat cedides, i seran cancel·lades immediatament després deixin de ser necessàries per a aquesta finalitat, excepte quan una llei estableixi una altra cosa.

Quan la persona interessada tramet les dades personals i l’adreça de correu electrònic a CLÍNICA VETERINÀRIA NATURA autoritza expressament la utilització per a comunicar-li qualsevol informació relacionada amb el servei sol·licitat o productes relacionats que es consideri que puguin ser del seu interès.

Al marge de l’anterior, la recollida i el tractament de les dades personals facilitades tenen igualment com a finalitat l’execució i el desenvolupament dels serveis oferts per CLÍNICA VETERINÀRIA NATURA, així com poder-li informació dels nostres serveis pels diferents mitjans de comunicació existent, incloent els electrònics.

V. Dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

L’usuari té dret a accedir a la informació que li concerneix recopilada en els fitxers de CLÍNICA VETERINÀRIA NATURA, la si és errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament, de forma on-line accedint a les nostra web www.naturaveterinaris.com o enviant un correu electrònic a l’adreça info@naturaveterinaris.com o per comunicació escrita i signada (adjuntant còpia del DNI) dirigida al responsable del fitxer de CLÍNICA VETERINÀRIA NATURA i C/ Salvador Espriu nº 36, local 2 – Caldes de Montbui, Barcelona.

En el cas que l’exercici dels drets sigui realitzat de forma on-line, CLÍNICA VETERINÀRIA NATURA es reserva el dret a requerir a l’interessat la seva comunicació o tramesa de documentació (DNI o equivalent) per poder comprovar de forma fefaent la personalitat o representació que declara ostentar.

VI. Seguretat de les dades

Tota la informació relativa a dades de caràcter personal rebuda per CLÍNICA VETERINÀRIA NATURA és tractada amb la màxima confidencialitat, i es procedeix únicament a les comunicacions estrictament necessàries per a la prestació del servei que interessa en cada cas, així com les comunicacions i cessions autoritzades pel usuari a través de la present política de privacitat.

CLÍNICA VETERINÀRIA NATURA ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals legalment requerits i ha instal·lat els mitjans i mesures tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració i l’accés no autoritzat a les dades personals facilitades.

VII. Cessió de les dades

Les dades de caràcter personal objecte del tractament només podran ser cedides o comunicades a un tercer, per a una finalitat diferent a la prestació del servei, amb el consentiment explícit de l’interessat, segons el que estableix la legislació vigent. Per a això, CLÍNICA VETERINÀRIA NATURA prèviament informarà a l’usuari d’aquesta cessió i de la finalitat de la mateixa, i l’usuari haurà de donar la seva aprovació perquè la cessió es pugui fer efectiva.

VIII. Propietat intel·lectual i industrial

Aquesta web és propietat de CLÍNICA VETERINÀRIA NATURA. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i / o dominada de CLÍNICA VETERINÀRIA NATURA, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui una altra cosa.

Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per CLÍNICA VETERINÀRIA NATURA per les seves societats filials i / o dominades per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i / o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de CLÍNICA VETERINÀRIA NATURA l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

No es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de CLÍNICA VETERINÀRIA NATURA

CLÍNICA VETERINÀRIA NATURA no transfereix als usuaris la propietat del seu programari. L’usuari és el propietari del suport en el qual el programari és gravat. CLÍNICA VETERINÀRIA NATURA posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent-hi el programari. Si l’usuari transfereix el programari d’aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

IX. Responsabilitat

La informació continguda en aquesta web és la vigent en la data de la seva última actualització i s’exposa amb finalitat informativa. Així mateix, CLÍNICA VETERINÀRIA NATURA refusa qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts del seu web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés, de manera temporal o definitiva sense necessitat d’avís previ.

L’accés a la web no implica l’obligació per part de CLÍNICA VETERINÀRIA NATURA de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic nociu, corresponent a l’Usuari la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per la qual cosa CLÍNICA VETERINÀRIA NATURA no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Web.

CLÍNICA VETERINÀRIA NATURA no es responsabilitza dels danys o perjudicis produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ o posterior.

X. Legislació

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola i qualsevol controvèrsia derivada del mateix serà resolta pels jutjats i tribunals de Barcelona.